Arbejdet med ny kirkegårdsplan

Melby Menighedsråd begyndte i marts 2017 at drøfte kirkegårdens fremtidige udformning. Den eksisterende udformning var under stærkt pres. Det skyldes dels ændrede gravformer, dels ændret syn på og stigende benyttelse af kirkegården i lokalsamfundet som ’de levendes have’ og ikke alene ’de dødes have’ og endelig er der (heldigvis) ikke brug for de øgede arealer udlagt under den kolde krigs periode. Dette betyder, at det haster med, at kunne anvise flere urnegravsteder, da arealet udlagt til plænebegravelse er fuldt besat.

Arbejdet begyndte med, at graveren og kirkeværgen etablerede et visuelt overblik over kirkegården med benyttede og ledige gravsteder. Det var en forudsætning for det efterfølgende arbejde, at den eksisterende opmåling af kirkegården kunne benyttes.

Menighedsrådet gav på møde grønt lys for at gå videre med planerne. Arbejdet startede med uforpligtende møder mellem med kirkegårdsarkitekter for at høre deres tanker og ideer før der blev etableret samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Arbejdet med kirkegårdsplanen i samarbejde med Charlotte Skibsted startede i 2. halvår af 2017 og formede sig som en række arbejdsmøder med konkrete arbejdsopgaver for såvel menighedsråd som arkitekt. I alt blev der afholdt 6 møder på graverkontoret. Undervejs i forløbet besøgte Kirke og kirkegårdsudvalget udvalgte kirkegårde, dels for at hente inspiration, dels for at se eksempler på gennemførelse af de ideer, der blev drøftet.

I juni 2018 kunne fremlægges en gennembearbejdet ’Udviklingsplan for Kirkegården’ for det samlede menighedsråd. Planen blev gennemgået på et møde i Kirke- og Kirkegårdsudvalget med deltagelse af hele menighedsrådet i juni 2018. Mødet formede sig som en gennemgang af planerne, derpå besigtigelse af kirkegården og endelig en drøftelse med forslag til de sidste ændringer.

Det finpudsede forslag ’Melby Kirkegård – Udviklingsplan for Kirkegården’ dateret 7. august 2018 blev fremlagt på menighedsrådsmøde den 16. august 2018 til beslutning. Det blev vedtaget med alle stemmer for hvorpå Melby Menighedsråd sendte forslaget videre til Frederiksværk Provsti til godkendelse. Provstiet sendte forslaget videre til Stiftet med anbefaling.

Menighedsrådet fremlagde planen på menighedsmøde i Melby Sogn den 26. august 2018. På menighedsmødet blev gjort rede for arbejdet med planens tilblivelse, tankerne og ideerne bag den og de løsninger planen foreslår for de enkelte dele af kirkegården.